Θέμα 4.4 Είδη Έμφυλης Βίας

Ερώτηση 7 – Απάντηση

Η Οικονομική Βία είναι οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφορά που προκαλεί οικονομική ζημιά σε ένα άτομο. Η οικονομική βία μπορεί να πάρει τη μορφή, για παράδειγμα, καταστροφής ιδιοκτησίας, περιορισμού της πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους, στην εκπαίδευση ή την αγορά εργασίας, ή μη συμμόρφωση με οικονομικές ευθύνες, όπως η διατροφή (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων).