Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 4.3 Είδη Έμφυλης Βίας

Ερώτηση 5 – Απάντηση

Η Σεξουαλική Βία είναι οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, απόπειρα σεξουαλικής πράξης, ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια ή προσεγγίσεις, ή πράξεις διακίνησης, που στρέφονται κατά της σεξουαλικότητας ενός ατόμου, χρησιμοποιώντας εξαναγκασμό, από οποιοδήποτε άτομο ανεξάρτητα από τη σχέση του με το θύμα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου, αλλά δεν περιορίζεται μόνο, στο σπίτι και τη δουλειά (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf