Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 4.2 Είδη Έμφυλης Βίας

Ερώτηση 3 – Απάντηση

Όλες οι μορφές βίας έχουν ψυχολογική διάσταση, καθώς ο κύριος στόχος του να κάποιος βίαιος ή κακοποιητικός είναι να βλάψει την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια ενός άλλου ατόμου. Επίσης, υπάρχουν ορισμένες μορφές βίας που γίνονται με μεθόδους που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλες κατηγορίες και, επομένως, μπορούμε να πούμε ότι επιτυγχάνουν ψυχολογική βία σε «καθαρή» μορφή. Αυτό περιλαμβάνει την απομόνωση ή τον περιορισμό, την απόκρυψη πληροφοριών, την παραπληροφόρηση, και την απειλητική συμπεριφορά (Συμβούλιο της Ευρώπης).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/psychological-violence