Θέμα 3.3 Μπορεί ο ανδρισμός να οδηγήσει σε βία;

Επιπλέον: τι μπορεί να συμβεί όταν χάσετε (ένα ή περισσότερα από) αυτά τα προνόμια, ή κάποιος σας πει ότι δεν έχετε πια αυτό το δικαίωμα;  

Ο Kaufman μας λέει ότι η βία είναι συχνά το αναμενόμενο αποτέλεσμα της αίσθησης που έχει ένας άνδρας, σε μια πατριαρχική κοινωνία, του δικαιώματος σε ορισμένα προνόμια.

«Δεν είναι μόνο οι ανισότητες στην εξουσία που οδηγούν στη βία» εξηγεί «αλλά μια συνειδητή ή συχνά ασυνείδητη αίσθηση του δικαιώματος σε προνόμια».  

3.3. Το τρίτο «Π»: Άδεια