Θέμα 3 Τι μπορείς να κάνεις

Δραστηριότητα 1: Πως να μειώσουμε τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα

Συζητάμε στην ομάδα πως μπορούμε να μειώσουμε τις έμφυλες προκαταλήψεις

(δεν χρειάζεται υλικό)