Θέμα 3 Τι μάθαμε στην ενότητα 1

Δραστηριότητα 1: Ορισμοί

Ποιοι είναι οι ορισμοί μας για:

Βιολογικό Φύλο: είναι η βιολογική διάκριση ενός οργανισμού σε αρσενικό ή θηλυκό  (Wikipedia).

Κοινωνικό φύλο είναι το εύρος των χαρακτηριστικών που αφορούν τη θηλυκότητα και την αρρενωπότητα και την μεταξύ τους διαφοροποίηση. Ανάλογα με το πλαίσιο, αυτό μπορεί  να περιλαμβάνει τις κοινωνικές δομές που είναι βασισμένες στο φύλο (για παράδειγμα έμφυλους ρόλους) και την ταυτότητα φύλου. Οι περισσότεροι πολιτισμοί χρησιμοποιούν ένα δίπολο φύλου (αγόρια/άνδρες και κορίτσια/γυναίκες) τα άτομα που υπάρχουν εκτός του αυτών των ομάδων μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τον γενικό όρο μη-δυαδικό (Wikipedia).

 Σεξουαλικός προσανατολισμός: είναι ένα μοτίβο ρομαντικής ή σεξουαλικής έλξης (ή ένας συνδυασμός των δύο),  το οποίο διαρκεί στον χρόνο. Η έλξη μπορεί να είναι προς άτομα του αντίθετου βιολογικού ή κοινωνικού φύλου, του ίδιου βιολογικού ή κοινωνικού φύλου, ή και των δύο βιολογικών φύλων ή περισσότερων από ένα κοινωνικό φύλο. Αυτές οι έλξεις γενικά τοποθετούνται κάτω από την ετεροφυλοφιλία, την ομοφυλοφιλία, την αμφιφυλοφιλία, ενώ η ασεξουαλικότητα (η απουσία σεξουαλικής έλξης απέναντι σε άλλα άτομα) προσδιορίζεται μερικές φορές ως η τέταρτη κατηγορία  (Wikipedia).