Θέμα 5 Δραστηριότητα 12: Ένας διαφορετικός τρόπος

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=RzDr18UYO18  (Θα σταματούσατε τον εαυτό σας;)