Θέμα 4.1 Δραστηριότητα 22: Γιατί να τα αποσυναρμολογήσουμε;